Personvernerklæring

Informasjon om behandling av personopplysninger i Tinde Hytter AS

Ansvar:

Denne erklæring gjelder for Tinde Hytter AS og våre underleverandører.

Administrerende direktør i Tinde Hytter AS er system-ansvarlig for korrekt behandling av dine personopplysninger. Har du spørsmål angående dette kan du opprette kontakt med GDPR ansvarlig person ved å henvende deg til [email protected] eller tlf. 61 28 44 30.

Hvilke opplysninger som lagres er noe ulikt ettersom hvor i prosessen du befinner deg.

Hjemmeside:

Ved besøk på våre hjemmesider se beskrivelse av hvilke tekniske spor som legges igjen i form av informasjonskapsler /cookies:  https://www.tindehytter.no/cookies

Du bes om å samtykke til behandling av cookies ved første besøk på vår nettside.

Kunderegister:

Ved opprettelse av kontakt i form av forespørsel om prospekt/katalog eller annet, vil du bli registrert i vårt kundesystem. Denne registreringen utløser at systemet sender deg en epost, som bekreftelse på dette. 

Opplysningene vi registrerer er navn, adresse, epostadresse, telefonnummer. Dette er opplysninger vi trenger for å gi deg tilstrekkelig oppfølging, og kommunikasjon/dialog underveis vil bli lagret.

Det kan være nødvendig å videresende din informasjon til våre underleverandører i forbindelse med f.eks. utarbeidelse av tilbud.

Hvis kommunikasjonen avsluttes uten nærmere avtale, vil informasjon og tilhørende dialog slettes etter 3 år. 

Du kan eventuelt ta kontakt hvis du ønsker å få slettet din informasjon tidligere.

Ved videre oppfølging og ev. inngåelse av kontrakt vil vi ha bruk for ytterligere informasjon for å gi nødvendig oppfølging og kundeservice. 

Dette vil også medføre at vi deler nødvendig informasjon med våre underleverandører, offentlig myndighet (f.eks. kommuner) og ev. andre virksomheter for å fullføre vår oppgave som prosjekterende og ansvarlig søker.

Tinde Hytter AS vil lagre dine opplysninger i tråd med regelverket, så lenge det er hensiktsmessig. For å ta hensyn til regnskapslovgivning, reklamasjonsfrist og ev. andre henvendelser rundt vedlikehold og service lagrer vi dine opplysninger i 20 år. Du kan også her be om å få slettet dine personopplysninger tidligere ved å kontakte oss.

Nyhetsbrev/utsendelser

Oppføring i vårt kunderegister vil også medføre at du automatisk vil få tilsendt generell informasjon og markedsføring fra Tinde Hytter AS. 

Du kan når som helst gi beskjed om når du ønsker å avslutte denne type henvendelser, og få din informasjon slettet.

Rettigheter:

Du kan be om få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.

Du kan be om å rette ev. feil-opplysninger.

Du kan trekke tilbake samtykke om å motta nyhetsbrev/invitasjoner.

Du kan be om å få slettet dine personopplysninger. (Ev. sletting må vurderes i forhold til dokumentasjonshensyn.)

Du kan klage til Datatilsynet dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger.

Lovverk:

Vi henviser til Personopplysningslovens artikkel 6 a, b og f

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/gdpr/ARTIKKEL_6#gdpr/ARTIKKEL_6

Artikkel 6.Behandlingens lovlighet

1. Behandlingen er bare lovlig dersom og i den grad minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

a.den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål,

b.behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse,

c.behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige,

d.behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser,

e.behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt,

f.behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.

8.3.2023